Reklamačný poriadok

I.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na:

 1. použitý tovar
 2. použitý tovar predávaný so zníženou cenou

II.

 1. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 2. Pri použitých veciach predávaných so zníženou cenou nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola kúpna cena znížená.

III.

 1. Pri veciach zakúpených v tzv. kamennej predajni uplatňuje kupujúci reklamáciu na prevádzke, v ktorej reklamovaný tovar zakúpil. Pri reklamovaní tovaru predávaného za nižšiu cenu musí byť na predajnom doklade, resp. záručnom liste uvedený dôvod zlacnenia, ak nie je poskytnutá zľava zrejmá už z povahy predaja. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. V prípade, ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
 2. Pri veciach zakúpených v e- shope uplatňuje kupujúci reklamáciu na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Pri reklamovaní tovaru predávaného za nižšiu cenu musí byť na predajnom doklade, resp. záručnom liste uvedený dôvod zlacnenia, ak nie je poskytnutá zľava zrejmá už z povahy predaja. V prípade, ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci práva na opravu u podnikateľka určeného na vykonanie záručnej opravy.
 3. Na účely reklamácie sa pod ktoroukoľvek prevádzkou Predávajúceho rozumie ktorákoľvek prevádzka nasledovných Predávajúcich:
 • Ing. Zdeněk Dudáš - BREVA, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:410 328 96
  Zapísaný na OÚ Košice, Odbor ŽP, Hroncova 13,041 70 Košice, ŽR č.: 802-13759.
 • Monika Putnocká - DAVID, 08642 Osikov 90, IČO:402 946 09
  Zapísaná na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Dlhý rad 16, Bardejov, ŽR č.: 701-8838.
 • Marta Fabišiková - Mr.Coin, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:401 884 51
  Zapísaná na OÚ Košice, Odbor ŽP, Žiškova 21, Košice IV, ŽR č.: 805-13660.
 • Ľubomír Žolčák - ŽOLÍK, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:376 437 03
  Zapísaný na OÚ Košice - okolie, Odbor ŽP, Hroncova 13,041 70 Košice, ŽR č.: 806-3126.
 • Mgr. Gabriela Bodnárová - Zlaté časy, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:461 158 38
  Zapísaný na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Komenského 52,041 26 Košice, ŽR č.: 820-70196.
 • Július Putnocký - Putnocký BREVA, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:534 271 49
  Zapísaný na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Dlhý rad 16, Bardejov, ŽR č.: 760-22194

IV.

Kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady:

 1. tovar má odstrániteľnú vadu: kupujúci má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie takejto vady; predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu
 2. tovar má odstrániteľnú vadu a táto vada sa po oprave na tovare opätovne vyskytla alebo sa vyskytlo viac vád, v dôsledku ktorých nemožno tovar riadne užívať: kupujúci má právo na primeranú zľavu alebo má právo na odstúpenie od zmluvy
 3. tovar má neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu : kupujúci má právo na primeranú zľavu alebo má právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na výmenu veci sa v zmysle ust. § 624 Občianskeho zákonníka pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu alebo pri použitých veciach neuplatňuje.

Pri určení výšky primeranej zľavy sa prihliada na rozsah vady.

Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena na tovare, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.


V.

O uplatnenej reklamácii spíše pracovník predávajúceho reklamačný list. Pracovník poučí kupujúceho o jeho právach podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré právo zo zodpovednosti za vady si uplatňuje ( článok IV. reklamačného poriadku ), určí pracovník predávajúceho spôsob vybavenia reklamácie, a to buď:

 1. ihneď
 2. do troch pracovných dní v zložitých prípadoch
 3. najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä ak si posúdenie vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru

V prípade, ak ku vybaveniu reklamácie nedôjde v uvedených lehotách, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení reklamácie vydá pracovník predávajúceho kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.


VI.

Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 12 mesiacov; záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

 1. kupujúci predloží doklad o zaplatení za tovar
 2. kupujúci predloží záručný list, certifikát ap. (ak bol súčasťou predávaného tovaru)
 3. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky reklamácie (t.j. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď, spolu s ostatným príslušenstvom, ak bol súčasťou predávaného tovaru)

VII.

Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť v týchto prípadoch:

 1. kupujúci nestihol uplatniť reklamáciu v záručnej dobe
 2. kupujúci nepreukázal predávajúcemu, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho
 3. do reklamovaného tovaru bolo neprimerane zasahované
 4. tovar bol používaný neprimeraným spôsobom

VIII.

V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu včas, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Náklady odborného posúdenia znáša predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odborným posúdením je:

 1. písomné vyjadrenie znalca; zoznam znalcov je vedený Slovenskou komorou znalcov http://www.skz.sk/zoznam-znalcov/ds-1002/p1=1014; zoznam znalcov je k dispozícii aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec; napr. JHS, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 036 01 Martin, IČO: 36 382 094, SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ INŠTITÚT s.r.o., so sídlom Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín, IČO: 36 322 512
 2. stanovisko vydané autorizovaniu, notifikovanou, akreditovanou osobou; tieto osoby boli príslušným štátnym orgánom poverené ku odbornému posudzovaniu vlastností príslušných výrobkov; zoznam je vedený na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo; notifikovaná osoba je osoba, ktorá má oprávnenie k pôsobnosti v rámci celej Európskej únie
 3. zoznam autorizovaných osôb: http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby; napr. napr. VIPO a.s., so sídlom gen, Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske,IČO: 31 409 911
 4. zoznam notifikovaných osôb: http://www.unms.sk/?slovenske-notifikovane-osoby, http://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=703;napr. EVPÚ a.s., so sídlom Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507
 5. stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (tzv. určená osoba)

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


IX.

V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že máte možnosť sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v planom a účinnom znení.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú subjekty uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z.. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú aj subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a je k dispozícii na jeho webovom sídle ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa môžete obrátiť napr. na

 1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927,
 3. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, so sídlom Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad

X.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 30.9.2021