Áno
Nie

Obsah nákupného košíka

Pokračovať v nákupe
Zobraziť obsah košíka

Všeobecné obchodné podmienky (e-shop)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim tak, ako je uvedený nižšie v tomto bode a kupujúcim, ako spotrebiteľom, v oblasti predaja tovaru, ponúkaného na internetovej stránke "www.zaloznabreva.sk".
 
Predávajúcim je alternatívne niektorý z uvedených subjektov:

  • Ing. Zdeněk Dudáš - BREVA, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:410 328 96

Zapísaný na OÚ Košice, Odbor ŽP, Hroncova 13,041 70 Košice, ŽR č.: 802-13759.

  • Monika Putnocká - DAVID, 08642 Osikov 90, IČO:402 946 09

Zapísaná na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Dlhý rad 16, Bardejov, ŽR č.: 701-8838.

  • Marta Fabišiková - Mr.Coin, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:401 884 51

Zapísaná na OÚ Košice, Odbor ŽP, Žiškova 21, Košice IV, ŽR č.: 805-13660.

  • Ľubomír Žolčák - ŽOLÍK, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:376 437 03

Zapísaný na OÚ Košice - okolie, Odbor ŽP, Hroncova 13,041 70 Košice, ŽR č.: 806-3126.

  • Mgr. Gabriela Bodnárová - Zlaté časy, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:461 158 38

Zapísaný na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Komenského 52,041 26 Košice, ŽR č.: 820-70196.  

  • Július Putnocký - Putnocký BREVA, Kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO:534 271 49

Zapísaný na OÚ Bardejov, Odbor ŽP, Dlhý rad 16, Bardejov, ŽR č.: 760-22194
 
ďalej v týchto VOP iba ako „predávajúci“.
 
Vyššie uvedení predávajúci spoločne ponúkajú tovary na internetovej stránke www.zaloznabreva.sk ( ďalej „ internetová stránka “). Presné určenie a špecifikácia predávajúceho je vždy uvedená v elektronickej správe doručenej kupujúcemu pod názvom „Potvrdenie doručenia objednávky“ podľa článku 5 bodu 2 VOP. Takto špecifikovaný predávajúci uskutoční predaj objednaného tovaru a u neho si kupujúci môže uplatňovať všetky svoje práva podľa týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 
2. Všetok tovar predávaný na internetovej stránke je použitým tovarom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu na internetovej stránke a umožňuje kupujúcemu objednávať a kupovať tovary prostredníctvom odkazu „e-shop“ na internetovej stránke. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup tovaru ponúkaného prostredníctvom e-shopu.

Odoslaním objednávky s objednaným tovarom kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v ich celosti, porozumel ich obsahu a s celým obsahom súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 
Orgán dozoru: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Prievozská 32 
827 99  Bratislava 

 


Článok 2
Dostupnosť tovaru

 
1. Zoznam tovaru na internetovej stránke www.zaloznabreva.sk/e-shop je katalógom dodávaného tovaru, ktorý sa aktualizuje s dennou periodicitou ( ďalej „Katalóg“). Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov v čase zadania objednávky v systéme e-shopu kupujúcim. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená formou notifikácie elektronickou poštou, doručenou kupujúcemu po realizovaní objednávky v systéme e-shopu predávajúceho v súlade s článkom 5 bod 2 VOP.

2.  Predávajúci predáva, okrem vyššie uvedeného, aj Tovar pod označením „ D- šperky, zlomkové zlato “. To, či Tovar spadá do kategórie „ D- šperky, zlomkové zlato “ sa Kupujúci dozvie v popisnej časti po kliknutí na vybraný Tovar. „ D- šperkom, zlomkovým zlatom “ sa označuje Tovar, pri ktorom Predávajúci zodpovedá                               len za kvalitu materiálu, z ktorého je „ D- šperk, zlomkové zlato “ vyrobený.  Vzhľadom ku rozsahu opotrebenia „ D- šperku, zlomkového zlata “ nezodpovedá Predávajúci za vyhotovenie, prevedenie a celkovú funkčnosť „ D- šperku, zlomkového zlata “.  
 

 

Článok 3
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, postup pri objednávaní

 
1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu, si kupujúci objednáva nasledovným postupom: vloženie vybraného tovaru (tovarov) do košíka, po vložení vybraného tovaru (tovarov) sa kupujúci rozhodne, či má záujem skutočne tovar kúpiť. Po ukončení výberu tovaru a jeho uložení do košíka vykoná kupujúci prihlásenie pomocou e-mailovej adresy. Následne vyberie pobočku predávajúceho alebo zadá poštovú adresu, kam chce tovar doručiť. Po vyplnení požadovaných údajov kupujúci potvrdí objednávku.
 
2. Po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail s predmetom „Prijatie objednávky na spracovanie“, ktorý potvrdí prijatie objednávky v objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie.
 
3. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP, nebude tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho dostupný, po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail s predmetom "Zrušenie objednávky" alebo "Zrušenie položky objednávky ".  Doručením tejto e-mailovej správy je splnená povinnosť predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. V tomto prípade nevzniká medzi predávajúcim a kupujúcim žiaden právny vzťah.
 
4. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP, bude tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho dostupný, po zadaní objednávky v systéme e-shopu sa uplatní postup podľa článku 5 týchto VOP.

 


Článok 4
Platobné podmienky

 
1. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny ponúkaného tovaru. Platnosť článku 5 bodu 3 tým nie je dotknutá.
 
2. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho sa úhrada kúpnej ceny za zakúpený tovar uskutočňuje v hotovosti/kartou na pobočke, bezhotovostne na účet predávajúceho alebo na dobierku (platbou kuriérovi).
 
3. Spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar závisí od určenia miesta dodania tovaru a druhu objednaného tovaru; spôsoby úhrady kúpnej ceny sú nasledovné:
 
A)  bankový prevod kúpnej ceny v prospech bankového účtu predávajúceho/online platba kartou

- ako jediný možný spôsob úhrady pri objednávkach drahých kovov a/alebo z nich vyrobených produktov, ak si kupujúci zvolil doručenie tovaru na prevádzku predávajúceho;

- ako jediný možný spôsob úhrady pri objednávkach tovaru, ak si kupujúci zvolil doručenie tovaru na adresu mimo územia Slovenskej republiky;

- ako voliteľný spôsob úhrady pri objednávkach ostatných produktov, ak si kupujúci zvolil doručenie tovaru na prevádzku predávajúceho;

- ako voliteľný spôsob úhrady pri objednávkach tovaru na kupujúcim určenú adresu v rámci územia Slovenskej republiky

B)  platba na dobierku

- ako voliteľný spôsob úhrady pri objednávkach tovaru, ak si kupujúci zvolil doručenie tovaru na adresu v rámci územia Slovenskej republiky

C)  platba na prevádzke

- ako voliteľný spôsob úhrady pri objednávkach ostatných produktov, ak si kupujúci zvolil doručenie tovaru na prevádzku predávajúceho

Ak si kupujúci zvolí úhradu kúpnej ceny bankovým prevodom v prospech bankového účtu predávajúceho, úhradu je nevyhnutné vykonať do 7 dní odo dňa prijatia e-mailovej správy s predmetom „Prijatie objednávky na spracovanie“.
 
4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tento tovar.

5. Náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu znáša kupujúci; to neplatí pri objednaní tovaru  na prevádzku predávajúceho, kedy znáša náklady predávajúci.

 

 

Článok 5
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 
1. Predávajúci dodáva objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. iného prepravcu v prípade doručovania mimo územia Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom prevádzok predávajúceho. Kupujúci má pri zadávaní objednávky v systéme e-shopu predávajúceho možnosť výberu, na ktorej prevádzke predávajúceho si chce tovar vyzdvihnúť alebo zadať adresu pre doručenie tovaru mimo prevádzky predávajúceho (v rámci územia Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky).
 
2. Za predpokladu splnenia podmienky podľa článku 3 bod 4 týchto VOP bude kupujúcemu doručená elektronická správa „Potvrdenie doručenia objednávky“, v ktorej bude kupujúci informovaný o tom,                            že je tovar pripravený na kupujúcim určenej prevádzke alebo „Stav objednávky“, v ktorej bude kupujúci informovaný o tom, že je tovar pripravený na odoslanie na určenú adresu; o orientačnej lehote doručenia objednaného tovaru; o špecifikácii osoby predávajúceho; a informovaný v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.  
 

Náklady na dodanie tovaru sú nasledovné:

A)  poštovné za dodanie tovaru na prevádzku predávajúceho je zdarma; 

B)  poštovné za dodanie tovaru v hodnote do 199.00€ (vrátane) na kupujúcim určenú adresu v rámci územia Slovenskej republiky je 7.00€; za dodanie tovaru v hodnote nad 199.00€ na kupujúcim určenú adresu                            v rámci územia Slovenskej republiky je poštovné zdarma

C)  poštovné za dodanie tovaru v hodnote do 499.00€ (vrátane) na kupujúcim určenú adresu mimo územia Slovenskej republiky je 22.00€; za dodanie tovaru v hodnote nad 499.00€ na kupujúcim určenú adresu mimo územia Slovenskej republiky je poštovné zdarma

„Potvrdenie doručenia objednávky“, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu podľa tohto bodu VOP,                           je potvrdením o uzavretí kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutej cene a kupujúcemu povinnosť za objednaný tovar v odbernej lehote kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu a objednaný tovar prevziať. Štandardná doba dodania tovaru je 7 až 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky na spracovanie.

Záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu je splnený dodaním tovaru na kupujúcim určenú prevádzku alebo odovzdaním tovaru prepravcovi na doručenie na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Tovar na kupujúcim uvedenú adresu predávajúci doručuje Slovenskou poštou, v dôsledku čoho sa dodacia lehota predlžuje o 1- 3 pracovné dni (v rámci územia Slovenskej republiky). Dodacia lehota tovaru, ktorý má byť doručený na kupujúcim určenú adresu mimo územia Slovenskej republiky sa predlžuje minimálne o 5 pracovných dní. O tom, že tovar bol odovzdaný prepravcovi alebo je pripravený na kupujúcim určenej prevádzke informuje predávajúci kupujúceho e- mailovou správou, prípadne SMS správou na telefónne číslo, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. 
 
3. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny objednaného tovaru od potvrdenia dostupnosti tovaru e-mailovou správou s predmetom „Potvrdenie doručenia objednávky“ až po uplynutie lehoty na odber objednaného tovaru.
 
4. Kupujúci má odo dňa doručenia e-mailovej správy s predmetom „Potvrdenie doručenia objednávky“ lehotu 7 dní na úhradu kúpnej ceny (v prípade zvolenej úhrady na prevádzke) a na prevzatie tovaru                   (ďalej ako „ odberná lehota “). 
 
5. Márnym uplynutím odbernej lehoty podľa bodu 4 tohto článku VOP sa kúpna zmluva zrušuje a predávajúci je oprávnený kupujúcim nevyzdvihnutý tovar ponúknuť na opätovný predaj.
 

 

Článok 6
Storno objednávky, zmena objednávky

 

1. Kupujúci je oprávnený stornovať odoslanú objednávku tovaru e-mailovou správou doručenou predávajúcemu alebo osobne na prevádzke predávajúceho, na ktorú žiadal objednaný tovar doručiť, bez obmedzenia, až do momentu prevzatia tovaru na určenej prevádzke predávajúceho alebo až do momentu odoslania objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim. Ustanovenie bodu 5 článku 5 VOP tým nie je dotknuté.
 
2. Stornovaním objednávky sa zrušuje kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a predávajúci je oprávnený objednaný tovar ponúknuť na opätovný predaj. Opätovné doručenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. 
 
3. Kupujúci je oprávnený zmeniť odoslanú objednávku e-mailovou správou doručenou predávajúcemu alebo osobne na prevádzke predávajúceho, na ktorú žiadal objednaný tovar doručiť, bez obmedzenia, až do momentu prevzatia tovaru na určenej prevádzke predávajúceho alebo až do momentu odoslania objednaného tovaru na adresu určeniu kupujúcim. 
 

 

Článok 7
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 
1. V zmysle ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru,  a to aj bez uvedenia dôvodu.
 
2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť preukázateľným spôsobom - písomnou formou alebo prostredníctvom e-mailovej správy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy odovzdať predávajúcemu tovar spolu s celým jeho príslušenstvom (dokumentácia, návod, obal, a pod.).
Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete TU.
 
3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy platby, ktoré od kupujúceho prijal, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pre svojej platbe; tým nie je dotknuté právo kupujúceho a predávajúceho dohodnúť sa na inom spôsobe platby za podmienky, že s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 
4.  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 3 tohto článku VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom kupujúcim poverenej osoby. 
 
5.  Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; to neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. 
 
6.  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší, bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 

 

Článok 8
Reklamačné podmienky

 
Reklamačné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, nachádzajúcom sa rovnako na internetovej stránke www.zaloznabreva.sk

Kupujúci bol oboznámený s tým, že tovar ponúkaný v e-shope predávajúceho, je použitým tovarom a kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, že záručná doba na tovar kupovaný prostredníctvom                     e-shopu predávajúceho je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
  

 

Článok 9
Spracovanie osobných údajov

 
1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci v rámci nákupu cez e-shop predávajúcemu poskytol; predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnako tak aj na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov kupujúceho je plnenie povinností vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e- shopu predávajúceho.

 


Článok 10
Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke v sekcii internetového obchodu (e-shop) predávajúceho.
 
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim a sú pre oboch účastníkov záväzné.
 
3. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim sa primerane vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
4. V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že máte možnosť sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v planom a účinnom znení. 
 
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je k dispozícii na jeho webovom sídle (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1); zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa môžete obrátiť napr. na:

1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov ( S.O.S. ) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, 

2. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, 

3. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, so sídlom Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad. 
 

5.  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 30.9.2021

 

Dodatok č. 1

Zoznam puncových značiek